Sri Suka uvAca - Sri Suka said:

 

Sloka 1

govinda Buja guptAyAm dwArakAyAm kurudvala I

AvatsIt nAradah aBIkshNam krishna upAsana lAlasah II

 

govinda - of Lord; Buja - of arms; gupta - protected; dwArakayAm - in Dwaraka; kurudvala - son of Kurus; avatsIt - stayed; nAradah - Sage Narada; aBIkshNam - frequently; krishna - of Sri Krishna; upAsana - worship; lAsasah - eagerly, desirous of;

 

O King! (son of Kurus), Narada stayed in Dwaraka protected by the arms of Govinda, frequently desiring to worship Sri Krishna.

 

Sloka 2

konu rAjan indriyavAn mukunda caraNa ambujam I

na Bajet sarvatah mrutyu rUpasyam amara uttamyh II

 

konu - who; rAjan - O king; indriyavAn - having organs of sense; mukunda - of the Lord; caraNa - feet; ambujam - lotus; na- not; Bajet - serve, worship; sarvatah - in all cases, entirely, completely; mrutyu - death; rUpah - form; asyam - jaws; amara - deva; uttamyh - greatest, best;

 O King! Who, with senses, who is always in the jaws of death, will not worship the lotus feet of mukunda, who is worshipped by the best of the devas?

 

Sloka 3

tam ekadA tu devarshi vasudevah griham Agatam I

Arcitam sukhamAsInam aBivandya idam abravIt II

 

tam  - to him; edakA - once in a way; devarshim - Narada; vasudevah - Vasudeva; Agatam - coming to; arcitam - duly received; sukham AsInam - comfortably seated; aBivandya - having bowed to him; idam - this; avravIt - had said;

 

He was asked (told) that once the divine sage Narada came to the house of Vasudeva, and was received, comfortably seated and bowed down to (with respect).

 

Vasudeva uvAca - Vasudeva said:

Sloka 4

BagavAn Bavatah yAtrA swstaye sarvadehinAm I

kripaNAnAm yathA patra uru uttamasloka vartmanah II

 

BagavAn - O Divine sage! ; Bavutah- your; yAtrA - of going; svastah - remaining well, for the welfare of; sarva - all; dehinAm - of Beings; kripaNAnAm - pitiable, of void of judgement; yathA - way; pitroh - of ancestors, forefathers; uru - great; uttamaslokah - Sree Krishna; vartmanah - course;

 

Your divine travel all over for the welfare of all bodies and pitiable beings is like the great course of the Lord, like a father for his children.

 

Sloka 5

BUtAnAm deva caritam duhkhAnyu ca sukhAya ca I

sukha eva hi sAdhUnAm tvAdruSAm acyuta AtmanAm II

 

BUtAnAm - of Beings; deva- of devas; caritam - doing, deeds; dukhAya - for pain, for sorrow; ca - and; sukhAyA - for happiness; sukhA eva - for happiness; hi - only; sAdhunAm - of good (people); tvAdriSam - such as you; acyuta - of Lord; AtmanAm - devotees of;

 

The action of the lord is cause for pain and sorrow, happiness and virtue for the beings. Happiness only for good people is like that in the way the Lord dispenses.

Note: beings are passionate, ignorance and virtue and also a mixture of the three. According to one’s disposition is the action of the Lord.

 

Sloka 6

Bajanti - serve (they), cultivate, pursue; ye - who; yathA - in what way, manner as; devAm - of devas; deva - lord; api - even; tathA - in the same way; eva - only; tAn - them; achAya - shadow; iva - the very same; karma - action; sacivah - friend, companion; sAdhavah - virtuous men; dIna - wretched, miserable men; vatsala - kind; dIna vatsala - kind to the miserable;

 

Those who serve the lord in any way, get the results. The lord bestows according to one’s karma like a shadow and grants kindness to the miserable.

 

Sloka 7

brahmam tathA api pricchuAmah dharmAn BAgavatAm tava I

yAn SrutvA SraddhayA martyah mucyate sarvatah BayAt II

 

brahmam - Person who is well versed inthe sacred knowledge; thatA - in the same wa; api - even; pricchAmah - (we) seek; dharmAn - duties; tAn - them; BAgavatam - of devotees; tava - your; yam - which; SrutvA - hearing; SraddhayA - with all faith, willingly; martyah - men; mucyate - be liberated; sarvatah - always; BayAt - fear of samsAra;

 

O Brahman, even then we seek to know the duties of the devotee from you, on  hearing which men are liberated from the pains of this world

 

Sloka 8

yathA vicitra vyasanAt Bave asmin viSwatah BayAt I

muncemahi anjasA eva addhA tathAnah sAdhi suvrata II

 

yathA - in what way; vicitra - various, diversified; vyasanAt - from distress, from evil; Bave - in this life, in this worldly life; asmin - in this; visvatah - everywhere; BayAt - from hazard, risk; muncemahi - (we) get released, be liberated; anjasA - quickly, soon; eva - only; addhA - truly, certainly; tathA - in that way; nah - for us; sAdhi - (you) direct, instruct; suvrata - virtuous;

 

 Oh virtuous Narada, please instruct us in what way can we get liberated indeed from this varied distress of this worldly life.

 

Sri Suka uvAca - said Sri Suka

 

 

 

Sloka 10

rAjan evam krita praSnah vasudevena DhImeta I

orItah tam Aha devarshih hareh samsmArantah guNyh II

rAjan - O King; evam - thus; krita - done; praSnah - inquiry; vasudeena - by Vasudeva; dhImatah - the wise; prItah - pleased; tam - to him; Aha - said; devarshih - Narada; harah - of Sri Krishna; samsmaranatah - recalling; guNyh - attributes;

 

O King! The divine sage was pleased by the questions asked by the wise Vasudeva, because they reminded him of the virtues of Hari.

 

Narada uvAca - Narada said:

 

Sloka 11

samyag  etat vyavasitam BavatA sAtvata RishaBa I

yat pricchase BAgavatAn dharmAn tvam visva BAvanAn II

 

samyag - well, rightly, duly; etat - this; vyavasitam - devised, planned; BavatA - by you; sAtvata - of worshippers of Krishna; RishaBa - chief; yat - which; pricchase - (you) ask; BAgavatAn - worshippers of vishNu, Krishna; dharmAn - duties and obligations; tvam - you; viSwa - of the world; BAvanAn - affecting welfare;

O Vasudeva! You ask the right questions regarding the duties and obligations of the devotees of Vishnu, since these affect the welfare of the world.

 

Sloka 12

Srutah anupathitah dhyAta Adritah vAnumoditah I

sadyah punAti saddharmahdeva viSwadruhah api hi II

 

Srutah - having been heard; anupaThitah - having been studied through, having been recited; dhyAta - having been pondered over or meditated upon; Adritah - with diligence, attentively, carefully; vA - or; anumoditah - having applauded or with pleasure; sadyah - quickly, immediately, instantly, with no delay; punAti - purifies, cleanses; addharmah - good duties and obligations; deva - of deities; viSwa - of the world; druhah - foes, demons; api hi - even, also;

 

Being heard about, read about or meditated upon with all diligence, and applauded and glorified, it instantly purifies the virtuous devas as well as demons and foes of the world.

 

Sloka 13

tvayA parama kalyANapuNya SravaNa kIrtanah I

smAritah Bagavan adya devah nArAyaNah mama II

 tvyaA - by now; parama - the highest; kalyANa - blessed; puNya - virtuous, pure, sacred; SravaNa - praised; kIrtanah - sung about; smAritah - recalling to mind, thought of; BagavAn - the Lord; adya - now; nArAyaNa mama - my;

 

 You have brought to mind my lord Vishnu, now Narayana, the greatly blessed and holy one. You are heard about and praised in songs by all of us.

 

Sloka 14

atra api udAharantimitihAsam purAtanam I

ArshaBANAm ca samvAdam videhasya mahAtmanah II

 

atra - here; api - also; udAharantIm - (we) relate, quote; itihAsam - legend; account of a former event; purAtanam - old, ancient, former; ArshaBABAm - of the descendents of RishaBa; ca - and; samvAdam - conversation; videhasya -of the King of Videha, Janaka; mahAtmanAm - virtuous

 

Here we narrate an ancient legend of what happened between the descendent of RishaBa and the King of Videha, Janaka.

 

Sloka 15

priyavratah  nAme sutah manoh svAyamBuvasya yah I

tasya agnIdhrasah tatoh nABih risaBahtatsutah smritah II

 

priyavratah  - name; nAma - by name; sutah - son of ; manoh - of Manu; svAyamBuvah - name of man; yah - whose; tasya - of his; agnIdhrasah - agnidhrara (name); tatah - from them; nABih - of nABi; rishaBah - rishaBa; tat - of that; sutah - son; smritah - known; naBi - name of a grandson of priyavrata (son of agnIdhra and father of RishaBa);  priyavrata - name of a king (son of Manu and SatarUpa) svAyamBuva Manu - Priyavratah - Agnidhrasah - NABi - RishaBa;

 

Sloka 16

tam Ahuh vAsudeva amSam moksha dharma vikshayA I

avaIrNa sutam Satam tasya AsIt brahmapAragam II

 

tam - Him; Ahuh - said to be; vAsudeva - of Sri Vishnu; amSam - part; moksha - liberation; dharma - virtue, morality, merti; vikshayA - for teaching; avatIrNa - descended; sutam - sons; satam - hundred; tasya - of his; Asit - were (there); brahma - Brahman; pAragam - knowing thoroughly, fully conversant with, familiar with; profoundly learned;

 

 

It is said that Rishabha was of Vasudeva amsa, an extension of Vasudeva. He expounded the duties of devotees and the virtue of liberation. He had a hundred sons who were also equally learned about the Brahman, the Lord.

 

Sloka 17

teshAm vy Baratah sreshThah nArAyaNa parAyaNah I

vikhyAtam varsham etat yan nAmnA BAratam adButam II

 

teshAm - amongst them; vy - indeed; Baratah sresThah - eldest, first, senior; nArAyaNa; parAyaNah - wholly devoted; vikhyAtam - known, renowned, celebrated, famous; varsham - division of earth as separated by a range of mountains (9 divisions of earth); etat - this; yau - whose; nAmnA - by name - BAratam - adButam - marvellous;

 

Amongst them Bharata is the first and eldest devotee of nArAyaNa, and by whose name this part of the world bound by the Himalayas is known as Bharatavarsha.

 

Sloka 18

sa Bukta BogAm tyktva imAm nirgatah tapasA harim I

upAsInah tat padvIm leBe vy janmabhih triBih II

 

Bukta - having enjoyed; BogAm - ruling, governance; tyktvA - having abandoned; imAm - this world; nirgatah - had gone; tapasA - by penance, meditation; harim - Hari, nArAyaNa; upAsItah - settled, worshipped; tat; padam - the Lord; leBe - perceived; vy - indeed; janmaBih - in three births, lives; triBih - of three;

 

King Bharata, having enjoyed the governance of his poeple, abandoned that life and went for penance and the worship of Hari. he settled down to meditate upon nArAyaNa, and attained salvation after three lifetimes.

 

Sloka 19

teshAm nava navadvIpatah asya samantatah I

karma tantra praNetAra ekAsItih dvijAtayah II

 

teshAm; nava - nine; navadvIpatah - these nine islands; patayah - kings; asya - of this; samantatah - from every side, all around; karma - action, performance of religious rites; tantrah - regular order of ceremonies and rites, system, ritual; praNetah - leaders, authors, promulgators of doctrine, teachers, expounders; ekasItah - 81; dvijAtayah - Aryans, Brahmins;

 

Of the sons, 9 became kings and ruled the nine islands all around that constituted Bharatavarsha. 81 became Brahmins, priests and teachers, expounding the systems of religious rites.

 

 

Sloka 20

nava aBavan mahABagA munayah hi Urdhva manthi nah I

SramaNA vAta aSanA AtmavidyA viSAradAh II

 

nava - nine; aBavan - had become; mahABAgA - very pure, holy, highly virtuous; munayah - saints or sages; hi - truly; Urdhva - upwards; manthinah - of virile semen, abstainers of sexual intercourse, living in chastity; sramaNah - naked, those who perform acts of mortification or austerity, ascetics, devotees; vAta - air; aSanAh - eaters; AtmavidyA - knowledge of the Supreme spirit; viSAradAh - proficient, experienced;

 

Nine of them became holy sages, practicing chastity, staying naked, breathing air (forgoing any food for sustenance) and proficient in the knowledge of the Supreme spirit.

 

Sloka 21

kavih havih antarikshah prabuddhah pippalAynah I

Avishotrah atha drumilah camasah karaBAjanah II

 

kavih - sage; haviH - place for oblations, sacrifice; antirikshah - region between heaven and earth, the atmosphere; avirhotra - names of the nine who became holy sages : kavih, havih, antarikshah, prabuddhuh, pippalAynah, avirhotrah, drumilah, camalah, karaBAjanah.

 

Sloka 22

ta ete Bagavat rUpam viswam sad asad Atmakam I

Atmanah vyatirekeNa paSyantah vyacharan mahim II

 

ta - that one, such a one, just that; ete - these; Bagavat - of the supreme spirit; rUpam - form; viswam - universe; sad - existing; asad - not existing; Atmakam - belonging to or forming the nature of, having or consisting of the nature or character of, consisting or composed of; Atmanah - of the Lord Supreme; vyatirekaNo - by being different from; paSyantih - (they) do not perceive; vyacharan - wandered about;

mahim - earth;

 

They roamed about the earth considering that this universe is existing and non-existing, and it is the form of the Supreme and therefore different from the souls of beings (jeevatma). This universe is the form of the Lord who is the actor and the cause is different from Jeevatma. This existing and non existing universe is the form of nArAyaNa, and is not different from the supreme lord because of his expansion in and out of everything in this universe.

 

Sloka 23

avyAheta istha gatayah sura siddha sAdhya gandharva yaksha nara kinnara nAga lOkAn I

muktAh caranti muni cAraNa BUtanAtha vidyAdhara dvijagavAm BuvanAni kAmam II

avyAhata - not broken or interrupted, unobstructed; istha - of wish, desire, wished, desired; gatayah - motions, accesses; sura - of deva; siddha, gandharva, yaksha, kinnara, nAga; lokAn - the worlds; muktAh - liberated, emancipated; caranti - (they) move, go about; muni - of sages; cAraNa - divine singers; BUtanAtha - of Shiva; vidyAdhara - semi divine beings; dvija - of upper castes (brahmin, Kshatriya, Vysya) gavAm - of holy cows or cattle; BuvanAni - worlds; kAmam - objects of desire;

 

The emancipated, with uninterrupted access move to different lokas as desired.

 

Sloka 24

ta ekadA nimeh satram upajagmuh yadricchayA I

vitAyamAnam rishiBih anjanABA mahatmanah II

 

ta - they; ekadA - once; nimeh - of Nimi, King of Videha, Janaka; satram - sacrifice; upajagmuh - went, approached; yadricchayA - by chance; vitAyamAnam - assembled, brought together; rishiBih - by the sages; anjanABah - the sons of Hari; mahAtmanah - high souled, high minded, magnanimous, noble, illustrious, distinguished, exalted, eminent, supreme spirit, intellect;

 

They once had gone by chance to a sacrifice performed by Nimim King of Videha, where the sages of wisdom were assembled.

 

Sloka 25

tAn dristhvA sUrya sankASAn mahABagavatAn nripa I

yajamAnah agnayah viprAh sarva eva upatasthire II

 

tAn - them (the rishis of Bharata); drishthvA - having seen; sUrya sankASAn - sUrya - of sun; sankASAn - appearance; mahA - great; BAgavatAn - devotees of nArAyaNa; nripa - king; yajamAnah - performer of sacrifice; Nimi - the king of Videha; agnyah - performing the sacrificial fires; viprAh - brahmins; sarva - all; eva - together; upatasthire - (they) arose, stood up;

 

Seeing the great devotees with the appearance of the sun, the king and all the brahmins who were at the sacrificial fire, stood up.

 

Sloka 26

videhah tAn aBipretya nArAyaNa parAyaNAn I

prItah sampUjayAncakra AsanasthAn yathA arhatah II

 

aBipretya - moving towards them; nArAyaNa parAyaNAn - those who are wholly devoted to nArAyaNa; prItah - pleased, delighted; sampujayAm cakra - highly honored; AsansthAn - seated; yathA - as; arhatah - appropriate;

 

The king of Videha, knowing them to be the devotees of nArAyaNa, pleasantly honored them and had them seated appropriately;

 

Sloka 27

tAn rocamAnAn svarucA brahma putra upmAn nava I

Papraccha parama prItah praSraya avanatah nripah II

 

rochamAnAn - shining brilliantly; svarucA - of their luster, brightness; brahmaputra - sons of Brahman; upamAn - resembling; papraccha - inquired of, asked; parama - highest, greatest; prItah - pleased, delighted; praSraya - with courteous humility; avanatah - bent down (head); nripah - the king;

 

The king, bending his head with respect, and with great delight, inquired of the of those who were shining brilliantly by themselves, resembling the sons of Brahma.

 

videha uvAca - Videha said:

Sloka 28

manye Bagavatah sAksAt pArshadAu vah madhudvishah I

vishNoh BUtAni lokAnAm pAvanAya carantihi II

 

manye - I think, I regard; Bagavatah - of God; sAkshAt - directly, in person; pArshadAn - companions, retinue; vah - you (plural); madhudvishah - Lord VishNu, enemy of the demon madhu; vishNoh - of VishNu; pAvanAya - for purifying or freeing from sin; caranti - move about; hi - indeed;

 

I take you to be indeed of the retinue of God in person moving about to purify the being of worlds from sin.

 

 

Sloka 29

durlaBah mAnushah dehah dehinAm kshaNaBangurah I

tatrApi durlaBam manye vykuNThapriyadarSanam II

 

durlaBah - difficult to be attained or accomplished; mAnusha - of human; dehah - body; dehinAm - for souls in the bodies; kshaNa - instant, moment; Bangura - fragile, transitory; kshaNaBangura - perishable, transient, in a moment; tatrApi - even then, nevertheless; manye - (I) think; vykunthapriya - devotee of vishNu; darSanam - visit

 

Attaining the human life for any soul is very difficult, and it is perishable instantly. Even after attaining the human life, it is difficult to gain the association of the devotees of Lord VishNu.

 

 

 

Sloka 30

ata Atyantikam kshemam pricchAmaha Bavatah anaghAh I

samsAre asmin kshaNa athah api satsamgah sevadhir nriNam II

 

ata - therefore; Atyantikam - abundant, everlasting; kshemam - well being, happiness; pracchAmah - (we) ask; Bavatah - you; anaghAh - you who are sinless; samsAre - in the world; asmin - this; kshaNarthAh - half a second; api - also; satsanga - association with good; sevadhuh - treasure; nriNAm - human beings;

 

We inquire of your abundant welfare. In this transitory world, association with good (people) even for  second, is a treasure for human beings.

 

Sloka 31

dharmAn BAgavatAn brUta yadi nah stutaya kshamam I

aih prasannah prapannAyadAsyati AtmAnam api ajah II

 

dharmAn - ethics, virtues and duties of devotee; BAgavatan - of devotees; brUta - speak about, tell; yadi - which; nah - for us; srutaya - by hearing - kshamam - endurance, indulgence; aih - by which; prasannah - pleased; prapannAya - for those who resorted to; dAsyati - gives; AtmAnAm - self, also; ajah - nArAyaNa;

 

Please tell us the ethics and virtues of devotees, the hearing of which will be an indulgence for us. This will also please the lord who will give Himself to us.

 

nArada uvAca - Narada said:

 

Sloka 32

evam te niminA pristhA vasudeva mattmAh I

pratipUjya avruvan prItyA sadasyah Rutvijam nrupam II

 

evam - thus; te - they; niminA - by the king Nimi; pristhA - having been inquired; mahattamah - the great one; pratipUjya - having regarded; abruvan - had said; prItyA - pleased; sasadasyah - members of the assembly; Rutvijam - priests; nrupam - the king;

 

Thus the great sages, asked by king Nimi, replied pleasantly to the assembled priests and the King.

 

Sloka 33

manye akutah cidBayam achyutasya pAdAmbuja upAsanam atra nityam I

Udvigna buddeh asat Atma BAvAt viswAtmanat yatra nivartate Bih II

 

manye - (I) believe, regard, think, amd of the opinion, perceive, understand; akutah - from nowhere;

akutaschidBayam - having no fear from anywhere or quarter; acyutasya - of Acyuta, Narayana; pAda - foot; ambuja - lotus; pAdAmbuja - of lotus feet; upAsanam - worship of, devotion to (nArAyaNa); atra - here in this world; nityam - always, constantly; udvigna - agitated; buddheh - of mind, perception; asat - not true, wrong, false; Atma - of self; BAvAt - from the state of being; viswAtmanA - (sarvAtmanA) - from all or from everywhere, fully to Vishnu; yatra - where; nivartate - turned back, ceased, ended, stopped; BIh - fear, dread, fright, alarm.

 

Fears of the agitated mind are due to false perceptions of the body. Such fears can be turned away

by the constant worship of the lotus feet of Acyuta.Therefore I do not see fear from any quarter in this world. The duty of the devotee is constant worship of Vishnu who ends the fear of this world (samsara).

 

Sloka 34

ye vy BagavatA proktA upAyA hi Atma labdhaye I

Anjah pumsAm avidushAm viddhi BAgavatAn hi tAn II

 

ye - these; vy - indeed; BagavatA - by devotees of Naarayana; proktA - laid down, prescribed; upAyA - ways, means; hi - truly; Atma - understanding, intellect, knowledge of the supreme soul, Naaraayana; labdhaye - for gaining, for attaining; anjah - uickly; pumsAm - for men, for humans; avidushAm - those who are ignorant; vid - knowledge; dhi - meditation, devotion, mnd, wisdom; BAgavatAn - worshippers of Naaraayana or Vishnu; hi - certainly, indeed, surely, of course, assuredly; tAn - them;

 

These indeed are the ways and means for the ignorant as well as those who are wise and worshippers of the lord, to attain Him quickly.

 

Sloka 35

yAn AsthAya narah rAjan na pramAdyeta karhichit I

DhAvan unmIlya vA netre na skhalet na pater iha II

 

yAn - which of them; AsthAya - having practised; narah - human; na - not; pramAdyeta - does not become careless about, mistake; karhichit - whatever; DhAvan - running, moving; unmIlya - having opened, having caused it to open; vA - or, either; netre - in the eyes; na - not; skhalet - drop down, slip down, trickle down; na - not; patet - fall down; iha - in this world;

 

A person who practises these duties of devotion and worship will not commit mistakes at any time, and will not fall while running with eyes open. Such  men are focused.

 

Sloka 36

kAyena vAcA mansA indriyh vA buddhi AtmanA vA anusritah svaBAvam I

karOti yadyat sakalam parasmy nArAyaNa iti samarpayet tat II

 

kAyena - with body; vAcA - by talking; manasA - by mind, thought; indriyh - by the organs of sense and cognition; vA - or; buddhi - intellect, knowledge; AtmanA - by self, soul;   anusritah - following, conforming; svaBAvam - impulse, spontaneity, innate disposition; karoti - does; yatyat - whatever, whichever; sakalam - al entirety; parasmy - for the supreme; nArAyaNAya - for Naaraayana; iti - in this manner, thus; sapapayet - should offer; tat - that;

 

Whatever one does by body, word, mind, sensory organs, intellect, self or soul, conforming to one’s own nature, it should in its entirety be surrendered to the Supreme, NaaraayaNa.

 

 

Sloka 37

Bayam dvitIya aBinive Satah syAt IsAt apetasya viparyayah asmrutih I

yan mAyayA atah budha ABajat tam Bakti ekaya Isam guru devata AtmA II

 

Bayam - fear, fright; dvitIya - the two (body and home); aBiniveSatah - being attached to; syAt - tend to be, turn out to be; IsAt - by god, Lord Narayana; apetasya - deprived of; viparyayah - wrong or otherwise or contrary notion ; asmutih - ignorance, forgetfulness, not being part of the institutes of law; yan - which; mAyayA - power, desire, illusion; atah - for this reason, hence, so therefore; budha - wise man, learned man; ABajet - should revere, should respect; tam - them; Bakti - devotion, worship, faith, piety; ekaya - alone, tht only; Isam - Narayana; guru - great; devatA - Narayana, god; AtmA - supreme;

 

Fear is for those attached to the samsara of body and home, deprived of correct knowledge by ignorance caused by contrary knowledge at the wish of the Lord. Hence a wise man should surrender to the great Lord Narayana by mind and soul with devotion to the great supreme Narayana.

 

Sloka 38

avidya  mAnah api avaBAtihi dvayah dhyAtuh dhiyA svapnamanorathau yathA I

tatkarma sangkalpa vikalpam manah budhau nidadhyAt aBayam tatah syAt II

 

avidya - ignorant; manah - mind; api - even; avidyamAnah api - even ignorant; avaBAti - appears, becomes manifest; dvayah - attached to the body and home; dhyAtuh - being thought over; dhiyA - by mind; swapna - in dream, dreaming; manorathau - of wishes, desired objects; yathA - as in the same way; tat - that; karma - action, doing; sangkalpa - will, wish, desire, idea, thought, determination; vikalpam - uncertainty, indecision, ignorance; manah - mind; budhau - by wise man; nidadhyAt - should set down, should place; aBayam - protection from fear, absence or removal of fear; tatah - thence, consequently; syAt - occurs, arises;

 

Even to the ignorant, the attachment to the world of body and home appears (at the instance of Narayana) like those thought over by the mind of wishes and desires in the dreams. Therefore the wise should set his mind of decision and doubt on the Lord for protection from the fear of samsara.

 

Sloka 39

sriNvan suBadrANi rathAngapaNeh janmAni karmAni ca yAni loke I

gItAni nAmAni tad arthakAni gAyan vilajjah vicaret asangah II

 

sriNvan - hearing about; suBadrANi - glorious, auspicious; rathanga - wheel of a chariot; rathAngapaNih - one has a discus in hand; janmAni - incarnations; karmANi - good deeds; yAni - what are; loka - in the world; gitAni - songs in praise of; nAmAni - various names he has and tadarthakAni - denoting them; gAyan - singing; vilajjah - not become abashed; vicarat - should move around; asangah - one who is detached from worldly matters;

 

One who is detached from worldly matters should move about hearing the glory of Vishnu, his incarnations and deeds, singing the glorious names of the Lord without being abashed.

 

Sloka 40

evam vratah ca priyanAma kIrtyA jAtAnurAgah druta citta ucchyh I

hasati atha roditi ranti gAyati unmAdavat nrityati loka bAhyah II

 

evam - in this way; vratah - course of conduct; ca - also; epriyanAma kIrtyA - priya - dear, favorite, welcome; nAma - of names; kirtyA - having glorified, having praised; kIrtyA - by glory, by the glory of the name of Naarayana; jAta - arisen, caused; anurAgah - devotion, attachment; druta - honored, respected; cittah - mind; ucchyh - loud, intensely; hasati - laughs; atha - now, then moreover; roditi - weeps, cries; ranti - screams aloud, vociferously; gAyati - recites in song, sings in praise of; unmAdavat - like mad, like insane ; nrityati - dances; loka - of world; bAhyah - having nothing to do with, from without; lokabAhya - eccentric, differing from the world;

 

His conduct is such in the praise of the glory of Naarayana, caused by devotion respected that he sings, laughs, weeps, screams aloud and then recites, dances like a mad eccentric.

 

Sloka 41

kham vAyum agnim salilam mahIm ca jyotImshi satvAni diSah druma AdIn I

Sarit samudrAm ca hareh sarIram yat kimca BUtam praNametananyam II

 

kham - ether, sky, empty space; vAyum - wind; agnim - fire; salilam - water; mahIm - earth; jyotImshi - planets, stars; satvAm - elements; diSah - directions, cardinal points, regions, space; druma - trees; AdIn - others following; sarit - river; samudrAm - oceans; hareh - of Hari; SarIram - body; yatkincit - whatever; BUtam - born, Naarayana; praNamet - should bow down; ananyam - sole, unique, without a second;

 

Sky, air, fire, water and earth, stars, elements, space, trees and others following, rivers, oceans are all the body of Hari. whatever exists in this world should bow down to the unique Naarayana. SarIram is Narayana, and he is in everything in this universe and is thus called the body. The devotee should understand that whatever is in this world is Hari.

 

Sloka 42

Baktih pare sve anuBavah viraktih anyatra ca esha trika eka kAlah I

prapadyamAnasya yathA asnatah syuh tushTih pushTih kshutapAyah anughAsam II

 

Baktih - devotion; pare - Narayana; sve - of their; anuBavah - perception, experience, knowledge derived not from memory, knowledge of dependence; viraktih - disaffection, indifference, absence of desire, freedom from passion and or worldly attachments; esha - this; trika - triple, triad (devotion, self or one’s own knowledge and worldly attachments) ekakAlah - at the same time; prapadyamAnasya - of those taking refuge with, (to fall upon) of those throwing themselves (at his feet); yathA - in what way; asnatah - by eating, by consuming; syuh - happens, takes place; tushTih - satisfaction, contentment; pushTih - fullness, completeness; kshut - pain of hunger; apAyah - which takes away, which withdraws, which expels; anughAsam - food;

 

Devotion to god, self perception of dependence and freedom from worldly attachments, all constitute a triad for a devotee to feel contentment similar to the fullness achieved by eating food.

 

Sloka 43

iti acyuta anghrim Bajatah anuvrityA Bhaktih viraktih Bagavat prabodhah I

Bavanti vy BAgavatasya rAjan tatah parAm SAntim upyti sAkshAt II

 

iti - thus; acyuta - of Lord NaarayaNa; anghrim - feet; Bajatah - served, adored, worshipped; anuvrityA - with respect, veneration, continuing; Baktih - devotion; visaktih - non attachment; Bagavat - of Naarayana; prabodhah - understanding, knowledge; Bavanti - arises, happens, be found; vy - indeed, truly; BAgavatasya - of the devotee of god; tatah - they, by that; parAm - the highest, greatest; SAntim- peace of mind (emancipation) tranquility; upyti - reaches, attains; sAkshAt - actually, directly;

 

It may be said that continuous worship with reverence at the feet of Naarayana by a devotee attachment to Naarayana, and detachment from the world, together with awakening and knowledge arises, and from that one attains the highest sense of tranquility.